Member

Faculty and staff

Professor|Yoshihiro Kimura
Assistant Professor|Atsushi Suzuki
Secretary|Yuko Katsurashima
Technical Assistant|Satoru Maruyama
Specially Appointed Lecturer|Sachi Furukawa
Cooperative researcher|Yuuki Yoshino
 
Professor|Yoshihiro Kimura
Assistant Professor|
Atsushi Suzuki
Secretary|Yuko Katsurashima
Technical Assistant|
Satoru Maruyama
Specially Appointed Lecture|
Sachi Furukawa
Cooperative researcher|
Yuuki Yoshino

Student

Master course
 • Akane Chiba(M2)
 • Keigo Hiraga (M2)
 • Ryusei Yanagidai (M2)

 • Yuuki Ishikawa(M1)
 • Satoshi Endo(M1)
 • Yuta Sakurai (M1)
Undergraduate
 • Riku Jibiki(B4)
 • Nobuyoshi Yoshida(B4)
Master course
M2
 • Akane Chiba
 • Keigo Hiraga
 • Ryusei Yanagidai
M1
 • Yuuki Ishikawa
 • Satoshi Endo
 • Yuta Sakurai
Undergraduate
B4
 • Riku Jibiki
 • Nobuyoshi Yoshida